به وب سایتهای ما خوش آمدید!

الکترود شبکه گرافیت پیرولیتیک

  • PG Grid/Pyrolytic graphite grid/ vacuum electronic tube grid (Semi-finished)

    شبکه PG / شبکه گرافیت پیرولیتی / شبکه لوله الکترونیکی خلاuum (نیمه تمام)

    از آنجا که جای خالی نیاز به پردازش و شبکه بندی دارد ، نیازهای ویژه ای برای جاهای خالی شبکه گرافیت پیرولیتی وجود دارد: تنش پسماند کوچک ، بدون طبقه بندی ، شکمبه آشکار ، پردازش خوب و عملکرد مشبک. شبکه گرافیت پیرولیتی می تواند به طور م theثر حجم لوله الکترون را کاهش دهد ، قابلیت اطمینان لوله گسیل را بهبود بخشد و عمر مفید را افزایش دهد ، به ویژه برای توسعه لوله بزرگ انتشار گاز و لوله الکترون UHF.